آب باختن

(تَ) (مص ل.)از دست دادن شکوه و هیبت.

اسکرول به بالا