آب زندگانی

(بِ زِ دِ) (اِمر.) نک آب حیات.

اسکرول به بالا