آب شدن

(شُ دَ) (مص ل.)
۱- گداختن، ذوب شدن.
۲- شرمنده شدن.
۳- ناپدید شدن.
۴- لاغر و نحیف شدن.۵ – خجالت کشیدن. ؛از خجالت ~الف – بسیار شرمگین شدن. ب – رفتن آبرو.

اسکرول به بالا