آب نشاط

(بِ نَ) [ فا – ع. ] (اِمر.) منی.

اسکرول به بالا