آب پاشان

(بْ) (اِمر.) نک آبریزگان.

اسکرول به بالا