آدرم

(رَ) (اِ.)۱ – نمد زین اسب و مانند آن.
۲- درفشی که با آن نمدزین را دوزند.
۳- سلاح مانند خنجر و شمشیر.

اسکرول به بالا