آرزو بردن

(~. بُ دَ) (مص ل.) حسرت خوردن.

اسکرول به بالا