آرمیدن

(رَ دَ) (مص ل.) نک آرامیدن.

اسکرول به بالا