آسغده

(سَ دِ) (ص مف.) آماده، مهیا.

اسکرول به بالا