آسمان دره

(~. دَ رُِ) (اِمر.) کاهکشان، کهکشان.

اسکرول به بالا