آسمان غره

(~. غُ رُِ) (اِمر.) نک آسمان غرنبه.

اسکرول به بالا