آسه

(~.)(اِ.)۱ – کشت و زراعت.
۲- زمینی که برای کشت آماده کرده باشند.

اسکرول به بالا