آشناگر

(~. گَ) (ص فا.) شناگر، آب باز.

اسکرول به بالا