آشنایی

(~.)(حامص.)۱ – شناسایی، شناخت.
۲- خویشاوندی، دوستی.
۳- آگاهی از امری.

اسکرول به بالا