افسارگسیخته

(~. گُ تِ) (ص.) گستاخ، بی – پروا، وحشی.

اسکرول به بالا