افصح

(اَ صَ) [ ع. ] (ص تف.) زبان آورتر، شیواتر.

اسکرول به بالا