افندی پیزی

(~.) [ تر – فا. ] (ص.) کسی که در ظاهر شجاع و دلیر بنماید ولی در باطن ترسو باشد.

اسکرول به بالا