افژول

( اَ )(اِ. ص.)۱ – تحریک، اصرار.۲ – تقاضا.
۳- پریشان، پراکنده.

اسکرول به بالا