اقفار

(اِ) [ ع. ] (مص ل.) تهی شدن، ویران گشتن.

اسکرول به بالا