الباب

( اَ ) [ ع. ] (اِ.) جِ لب ؛ خردها، مغزها.

اسکرول به بالا