التثام

(اِ تِ) [ ع. ] (مص ل.) دهان بند بستن، لثام بستن.

اسکرول به بالا