الزام

( اِ ) [ ع. ] (مص م.)۱ – وادار کردن، به عهده کسی قرار دادن.۲ – لازم گردانیدن، واجب کردن.

اسکرول به بالا