الغاء

( اِ ) [ ع. ] (مص م.) لغو کردن، بیهوده شمردن.

اسکرول به بالا