الفخدن

(اَ فَ دَ) (مص م.) نک اندوختن.

اسکرول به بالا