امانت گزار

(~. گُ) [ ع – فا. ] (ص.) امین، کسی که شرط امانت داری را به جا می‌آورد.

اسکرول به بالا