امرداد

(اَ مُ یا مِ)
۱- (اِ.)مرداد.
۲- (ص.) بی – مرگی، نام یکی از هفت امشاسپندان، نماد جاویدانی اهورامزدا. نام هفتمین روز از هر ماه شمسی و نیز نام ماه پنجم از هر سال خورشیدی.

اسکرول به بالا