انداختنی

(اَ تَ)(ص.)بُنْجُل، جنس نامرغوب.

اسکرول به بالا