اندازه گرفتن

(~. گِ رِ تَ) (مص ل.) قیاس گرفتن.

اسکرول به بالا