اندرخور

(~. خُ) (ص.) درخور، سزاوار.

اسکرول به بالا