اندیشه کردن

(~. کَ دَ) (مص ل.) بیمناک بودن، نگران بودن.

اسکرول به بالا