انوشه

(اَ شَ) [ په. ] (ص مر.)
۱- جاوید، بی – مرگ.
۲- خوش، خرم.

اسکرول به بالا