انگیختن

(اَ تَ) (مص م.)
۱- جنباندن، تکان دادن.۲ – بلند ساختن، برکشیدن.
۳- واداشتن، تحریک کردن.
۴- شورانیدن.

اسکرول به بالا