اوکندن

(اَ کَ دَ) (مص م.) = اوگندن: افکندن.

اسکرول به بالا