ایز

[ تر. ] (اِ.) نشان قدم، رد پا. ؛~ کسی را گرفتن رد پای کسی را گرفتن، کسی را پنهانی تعقیب کردن. ؛~ گم کردن الف – رد، رد پا را از بین بردن. ب – مردم را به اشتباه انداختن.

اسکرول به بالا