تابزن

(زَ) (ص فا. اِمر.) = تاب زننده: سیخ کباب.

اسکرول به بالا