تابع شدن

(~. شُ دَ) [ ع – فا. ] (مص ل.)
۱- پیرو شدن.
۲- بنده و فرمانبردار گشتن.

اسکرول به بالا