تابندگی

(بَ دِ) (حامص.) تشعشع، پرتو – افشانی.

اسکرول به بالا