تابن

(بِ) [ ع. ] (اِفا.) کاه دهنده.

اسکرول به بالا