تابین

(بِ) (اِ.) زیردست، سربازی که درجه ندارد.

اسکرول به بالا