تاب آوردن

(وَ دَ) (مص ل.) تحمل کردن، طاقت آوردن.

اسکرول به بالا