تاجر

(جِ) [ ع. ] (اِفا.) بازرگان. سوداگر. ج. تجار.

اسکرول به بالا