تاج و تخت

(جُ تَ) [ معر – فا. ] (اِمر.)
۱- افسر و سریر.
۲- (مج.) پادشاهی، سلطنت.

اسکرول به بالا