تاخته

(تِ) (ص مف.)
۱- دویده.
۲- غارت شده.

اسکرول به بالا