تاخیره

(رِ) (اِ.) بخت، طالع، سرنوشت.

اسکرول به بالا