تارات

[ ع. ] (اِ.) جِ تاره ؛ دفعات، بارها.

اسکرول به بالا