تاربام

(اِمر.) صبح زود که هنوز هوا تاریک باشد.

اسکرول به بالا