تارس

(رِ) [ ع. ] (اِفا. ص.) مرد با سپر، سپردار.

اسکرول به بالا