تارون

(ص فا.) = تاران: تیره و تاریک، تاری.

اسکرول به بالا