تاری

(ص نسب.)
۱- تیره، تار.۲ – پلید، ناپاک.

اسکرول به بالا