تازانیدن

(دَ) (مص م.) دواندن، دوانیدن.

اسکرول به بالا